سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شــعـــرکـــده

رفتنش صبح را با خبر کرد

برای استاد شهید مجید شهریاری

به پاس دینی که بر گردن ما دارد

 

                رفتنش صبح را با خبر کرد

 

 

                   قصه ی صبح یک روز آذر

                 سوز پاییز را بیشتر کرد

                  یک ستاره از این شهر کم شد

                  رفتنش صبح را با خبر کرد

 

                   مردی آنگونه عاشق که دریا

                   مردی آنگونه عارف که باران

                    عالمی از تبار گل سرخ

                    اوستاد کلاس بهاران

 

                    آتشی شعله ی نفرت افروخت

                    تا مگر عشق پایان بگیرد

                    غافل از اینکه او مثل ققنوس

                   تازه در شعله ها جان بگیرد

 

                    ما چنان شیشه ی عطر هستیم

                  عطر ما را شکستن نگیرد

                  منتشر می شویم از شهادت

                 دشمن از خشم باید بمیرد

 

              خصم اگر با سلاح شب آید

                ما همه غیرت آفتابیم

                چشم در راه خورشید موعود

                شهریاران این انقلابیم